top of page

Engelli Aileleri Eğitim ve Bilgilendirme Projesi

 

Proje Özeti:Engellilerin sosyal hayata katılımı ve fırsat eşitliğinin sağlanmasında kilit rol oynayan engelli ailelerinin eğitilmesini ve bilgilendirilmesini amaçlayan Engelli Aileleri Eğitim ve Bilgilendirme Projesi: 1. Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV)-Proje Lideri 2. Kadıköy Belediyesi (Engelli Danışma ve Dayanışma Merkezi)-Proje Ortağı 3. Avrupa Rehabilitasyon Merkezi 4. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Metin Sabancı Spastik Çocuklar Okulu 5. Türkiye Sakatlar Derneği 6. Marmara Üniversitesi Kadın İstihdamı Araştırma ve Uygulama Birimi işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.

 

 

Projenin Önemi: Proje, engelli ailelerinin özel eğitim, mesleki eğitim, rehabilitasyon ve hukuki haklar konularında eğitilmesini ve bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Proje süresince eğitim alan aileler proje sonrası diğer engelli ailelerine de danışmanlık yaparak engellilerin sosyal yaşama daha etkin katılımının sağlanması ve fırsat eşitliğinin yaratılmasında katkıda bulunabileceklerdir. Sadece eğitim alan ailelerin değil oluşturulacak iletişim ağı sayesinde diğer ailelerin de daha bilinçli hale gelmesi sağlanmıştır. Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler arasında, engelli ve ailelerin sosyo-ekonomik problemlerinin çözümü noktasında etkili ve sürdürülebilir bir işbirliğinin kurulması sağlanmıştır. Proje engellilerin ve ailelerinin bilgilendirilmesinin yanı sıra yayın organları, web sayfası ve düzenlenecek sempozyum vasıtasıyla daha geniş bir kesime ulaşmıştır.

 

Projenin Hedefi: Projenin temel hedefi engelli ailelerin eğitilmesi, engellilerin sosyal katılım ve fırsat eşitliğinin sağlanması doğrultusunda sivil toplum, kamu sektörü ve üniversiteler arasında işbirliğinin güçlendirilmesidir.

 

Eğitim Seminerleri: Projenin ilk bir ayı içinde, eğitim seminerlerinde verilecek ders programı, projenin ortağı Belediye ve iştirakçisi sivil toplum kuruluşlarının bünyesindeki konuya ilişkin uzman kişiler tarafından AB ülkelerindeki uygulamalarla karşılaştırılmalı olarak oluşturulmuştur. Şubat ayından itibaren, on hafta boyunca toplam 400 engelli aile mensubuna Aile Eğitim Seminerleri düzenlenmiştir.

Eğitim seminerlerinin ana başlıkları: • Sendromlar Hakkında Bilgiler • Özel Eğitim Uygulamaları • Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Uygulamaları • Engellilerin Anayasal Hakları ve Eşitlik Prensibi • Yerel Yönetim Uygulama Örnekleri • Kent ve Sosyal Hayata Uyum • İstihdam Sonrası Yaşanan Sorunlar • Engellilere Yönelik İş Hukuku

 

Sempozyum: Projenin on birinci ayında, AB’den uzman kişilerin de davet edildiği uluslararası bir sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyum, öncelikle uzmanların engellilerin sosyal katılımına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları konusundaki birikimlerinden yararlanmayı ve konuya ilişkin kamuoyunun duyarlılığını artırmayı amaçlamıştır. Bu amaçla, engelli vatandaşların durumuyla ilgili kamu sektörü, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve medya kurumlarının katılımı sağlanmıştır.

 

SONUÇ: AREM Avrupa Rehabilitasyon Merkezi, T.C. Kadıköy Belediyesi, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Türkiye Sakatlar Derneği ve Marmara Üniversitesi Kadın İşgücü ve İstihdamı Koruma Merkezi katılımı ile toplumsal sorun çözümünde tüm toplumsal katmanlar aynı çatı altında toplanabilmişler ve karşılıklı bilgi-deneyim-sorun paylaşımı olanağı bulabilmişlerdir. Bu da bu katmanlar arası bağı güçlendirmiş ve ortak proje geliştirme isteğini arttırmıştır. Halen 150 zihinsel engelli çocuğa bireysel eğitim ve ailelerine danışmanlık hizmeti veren Avrupa Rehabilitasyon Merkezi proje süresince eğitime katılan ailelerden aldığı istek ve beklentiler doğrultusunda yeni projeler üretme çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca projenin tüm ortak ve iştirakçileri eğitimler boyunca ailelerle interaktif ilişki kurabilmiş ve ailelerin beklentileri doğrultusunda hedefler belirlemişlerdir. T.C. Kadıköy Belediyesi ve SODEV ile işbirliğinde proje çalışmaları yürüten kurumumuz bünyesinde barındırdığı uzman eğitmen ve akademisyenlerle projeye katılan tüm kamu ve sivil toplum kuruluşları arasında bir köprü görevi görmüştür. Ortaklarla bu güne kadar yaptığımız çalışmalar, gelecekte de ortak ve iştirakçilerle birlikte çalışma gerekliliği ve isteği oluşturmuştur.

Engellenmişlerin İstihdamı İçin Sosyal İş Atolyesi Projesi

 

Proje ile Türkiye’de engellenmişlerin verimli istihdamı için Sosyal İş Merkezleri ve Kooperatif Modelleri oluşturulacaktır. Proje iki ana aşamadan meydana gelmektedir.

 

Proje’nin ön çalışma döneminde adı geçen alanda yürütülen Avrupa Birliği örnekleri incelenerek ve eş zamanlı olarak Türkiye’de başlatılması gereken çalışma alanları’nın konu başlıkları ayrıntılı içerikleri ile birlikte tespit edilmiştir.

 

Proje’nin ikinci ana aşaması ise Uygulama Dönemi olmuştur. Bu süre zarfında Türkiye’nin bütünü için örnek oluşturacak bir Sosyal İş Merkezi Kooperatif Modeli ile hayata geçirilmeye çalışılmıştır.

Proje Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ve T.C. Kadıköy Belediyesi ortaklığında yürütülmüştür.

Engellenmişlerin mesleki becerileri, mesleki eğitim ihtiyaç başlıkları, özür gruplarına göre verimli çalışma alan tespiti, işverenlerin engellenmişlere iş imkanı sağladığı çalışma başlıkları, alternatif yeni çalışma alanlarının tespit edilmesi, işveren ve engellenmiş çalışan arasındaki karşılıklı beklentilerin tanımlanması ve sınırlarının çizilmesi gibi başlıklarda proje yürütücüsü kurumlar farklı içerikteki projeleri ve çalışmaları ile belirli düzeylerde deneyim ve bilgi birikimi elde etmiş durumdadır.

 

Bu deneyimlere göre Türkiye’nin genel durumu düşünüldüğünde engellenmiş çalışmalarında en temel ihtiyacın doğrudan istihdam sağlayan çalışma modellerinin geliştirilmesi başlığında yaşandığı görülmektedir.

Finansmanının İsveç Hükümeti tarafından karşılandığı proje’nin hedef kitlesi engellenmişlerdir. Alt hedef olarak işverenler ve STK’ları tanımlanmaktadır. Her iki grubun ihtiyaçlarının belirlenen yöntemlerle ve başlıklara ayrılan araştırma çalışmaları ile tespit edilmesi planlanmıştır.

 

Proje sonucunda Türkiye’de Sosyal İş Kooperatifleri Modeli’nin geliştirilebilmesi için Üniversiteler gibi araştırma gruplarının ve akademisyenlerin modele dahil olmaları ve toplumda ve engellenmiş ailelerinde engellenmişlerin özgüvenini ve üretim sürecine katılmalarını etkileyecek olumsuz koşulların tespiti ve bu koşulların giderilmesi çalışmalarına ihtiyaç olduğu görülmektedir.

bottom of page